Nabór wniosków w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój Centrum Usług Społecznych w Kramsku”

W związku z realizacją projektu pt.:„Rozwój Centrum Usług Społecznych w Kramsku” informujemy o  naborze wniosków prowadzonym prze Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk na usługi społeczne:

Wspierania Rodziny:

– Wsparcie psychologa i psychoterapeuty w CUS oraz mobilnie,

– Asystent rodziny.

Pomocy Społecznej (opiekuńcze):

– Środowiskowe usługi fizjoterapii i rehabilitacji,

– Usługi towarzyszenia seniorom i osobom niesamodzielnym ograniczające, poczucie samotności i izolacji
w środowisku zamieszkania,

– Środowiskowe usługi sanitarne.    

 Zdrowotne (promocji i ochrony zdrowia):

– Profilaktyka i terapia uzależnień i współuzależnień wraz z grupą wsparcia dla ofiar przemocy
  i osób współuzależnionych,

– Usługi wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych i osób o ograniczonej samodzielności:

– neurologopeda;

– psycholog;

– rehabilitant;

– asystent osoby niepełnosprawnej.

Grupą docelową projektu jest 230 osób w wieku 0-100 lat potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia z związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkałych na terenie gminy Kramsk, w tym w szczególności:

·      Osoby z niepełnosprawnościami (w stopniu znacznym lub umiarkowanym, OzN sprzężoną, intelektualną);

·       Osoby zamieszkujące samotnie;

·       Osoby z chorobami psychicznymi;

·       Osoby korzystające z FEPŻ;

·       Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi zgodnie z ICD10;

·       Otoczenie w/w.

Prowadzony nabór podzielony jest na III etapy i obejmuje objęcie usługami społecznymi
w jednym etapie w ramach trzyletniego projektu:

ETAP I   03.06.2024 r. –  31.03.2025 r. – świadczenie usług;

ETAP II  03.02.2025 r. – 28.11.2025 r. . – świadczenie usług;

ETAP III 02.02.2026 r. – 30.11.2026 r. – świadczenie usług;

 

·         Do składania wniosków może przystąpić osoba spełniająca warunki kwalifikowalności;

·         każdy etap świadczenia usług poprzedzony jest naborem wniosków;

·    każda osoba może skorzystać jeden raz w jednym z trzech etapów  świadczenia darmowych usług społecznych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych
w Gminie Kramsk;

·         każda osoba przystępująca do udziału w projekcie nie może korzystać jednocześnie
z innych tożsamych form wsparcia prowadzonych przez Centrum Usług Społecznych
w Gminie Kramsk z wyjątkiem usługi wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego;

·      dopuszcza się przerwanie innej/tożsamej  formy wsparcia i przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego jej zakończenie.

 

Nabór wniosków na wyżej wymienione usługi prowadzony jest w związku z realizacją projektu: „Rozwój Centrum Usług Społecznych w Kramsku” Nr FEWP.06.13-IZ.00-0012/23 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Priorytet 6. Działanie 6.13. Usługi społeczne i zdrowotne.


Skip to content