Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

W ramach pomocy społecznej świadczone są usługi:

  • mobilne usługi towarzyszenia seniorom i osobom niesamodzielnym, ograniczające poczucie samotności i izolacji w środowisku zamieszkania;

  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – mobilne usługi sanitarne obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych seniorów i osób niesamodzielnych

    (np. pranie, sprzątanie, mycie, pielęgnacja);

  • mobilne usługi pielęgniarskie;

  • mobilne usługi rehabilitacji zdrowotnej i dietetycznej;

  • mobilne usługi pracy socjalnej skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Skip to content