Organizowanie społeczności lokalnej jest procesem długofalowym, nastawionym na rozwój lokalny poprzez trwałą zmianę rzeczywistości społecznej. Proces ten jest związany
z tworzeniem sieci współpracy i lokalnych struktur. Wspiera: rozwój społeczności, zdolności do rozwiązywania problemów, ma wpływ na tworzenie środowiska  (zmiany
i budowanie potencjałów grup) jak i całej społeczności celem polepszenia jakości życia.
ZASADY ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ:
 • pobudzenie mieszkańców do refleksji na temat problemów występujących w środowisku;
 • uświadomienie im jak wiele zależy od nich i jaka siła tkwi w nich samych;
 • wskazanie mieszkańcom środowisk lokalnych zasobów, które można wykorzystać w celu rozwiązania problemów lokalnych;
 • umożliwienie mieszkańcom nabycia możliwości działania w środowisku, współdziałania
  w grupie, promocji własnych pomysłów.
Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk realizuje usługę „Pobudzanie aktywności obywatelskiej” mającej na celu:
 • inicjowanie działań zmierzających do wzmocnienia więzi społecznych i integracji wspólnoty samorządowej i obywatelskiej;
 • promocja usług w sołectwach Gminy Kramsk;
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego;
 • rozwój zainteresowań mieszkańców;
 • prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, rękodzielniczej oraz kulinarnej;
 • wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców;
 • kampanie społeczne.
Usługa pobudzanie aktywności obywatelskiej dzieli się na trzy kategorie:
 • animację lokalną;
 • edukację środowiskową;
 • działania aktywizujące w środowisku zamieszkania.
Organizowanie społeczności lokalnej działa w oparciu o realne potrzeby mieszkańców, odkrywa ich niewykorzystane możliwości, zachęca do podjęcia współpracy i inspiruje do samodzielnych działań zmierzających do rozwiązania własnych problemów, dąży do stworzenia sieci współpracy instytucji, organizacji, przedsiębiorców i mieszkańców na rzecz wydobywania potencjału danej społeczności.
Istotną rolę w Centrum Usług Społecznych ogrywa praca organizatora społeczności lokalnej, która ma za zadanie aktywizować, edukować i integrować społeczność lokalną przeprowadzając jednocześnie diagnozę społeczności lokalnej na podstawie przygotowanej mapy zasobów i potrzeb.
Organizator społeczności lokalnej realizuje swój cel poprzez m.in. organizację spotkań obywatelskich, tworzenie partnerstw lokalnych, wydarzenia społeczne, wolontariat, grupy samopomocowe konsultacje społeczne.
 
 
Skip to content