Więcej informacji

Gmina Kramsk – Centrum Usług Społecznych w Kramsku otrzymała
dofinansowanie na realizację projektu pt.: Rozwój Centrum Usług Społecznych w Kramsku”.


Całkowita wartość projektu:
4 488 655,83 zł

Kwota dofinansowania:
4 243 204, 95 zł

 w tym:

– ze środków Unii Europejskiej:
3 142 059,08 zł

– ze środków dotacji celowej budżetu
państwa: 1 101 145,87 zł

– wkład własny: 245 450,88 zł

Okres realizacji projektu: 31.12.23 r. – 31.12.26 r. 

Projekt pt.: Rozwój Centrum Usług Społecznych w Kramsku” Nr FEWP.06.13-IZ.00-0012/23  jest realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+). Działanie 06.13 Usługi Społeczne i zdrowotne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 230 mieszkańców gminy Kramsk poprzez wsparcie rozwoju CUS i realizację dedykowanych usług świadczonych w społeczności lokalnej (usługi wspierania rodziny, opiekuńcze, zdrowotne – promocji
i ochrony zdrowia) oraz wsparcie na rzecz zespołu CUS w okresie od  31.12.2023 r. do 31.12.2026 r.

Zadania, działania, które będą realizowane w ramach Projektu:

Usługi Wspierania Rodziny:

– Wsparcie psychologa i psychoterapeuty w CUS oraz mobilnie,

– Asystent rodziny.

  Usługi Pomocy Społecznej (opiekuńcze) – poza Ustawą o pomocy społecznej:

– Środowiskowe usługi fizjoterapii i rehabilitacji,

– Usługi towarzyszenia seniorom i osobom niesamodzielnym ograniczające, poczucie samotności i izolacji w środowisku zamieszkania,

– Środowiskowe usługi sanitarne.    

Usługi Zdrowotne (promocji i ochrony zdrowia):

– Profilaktyka i terapia uzależnień i współuzależnień wraz z grupą wsparcia dla ofiar przemocy
  i osób współuzależnionych,

– Usługi wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych i osób o ograniczonej samodzielności:

– neurologopeda,

– psycholog,

– rehabilitant,

– asystent osoby niepełnosprawnej.

Grupą docelową projektu jest 230 osób w wieku 0-100 lat potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia z związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkałych na terenie gminy Kramsk, w tym w szczególności:

·      Osoby z niepełnosprawnościami (w stopniu znacznym lub umiarkowanym, OzN sprzężoną, intelektualną);

·       Osoby zamieszkujące samotnie;

·       Osoby z chorobami psychicznymi;

·       Osoby korzystające z FEPŻ;

·       Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi zgodnie z ICD10;

·       Otoczenie w/w.

Efekty, rezultaty Projektu:

Dzięki realizacji projektu możliwy będzie rozwój Centrum Usług Społecznych w zakresie równego i szybkiego dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

 


Więcej informacji
Więcej informacji
Loga unijne
Tytuł projektu: Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk. Okres realizacji projektu rozpoczął się od 01.10.2020 r. do 31.03.2023 r. i ma na celu przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku na Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk.

Projekt  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Całkowita wartość projektu – 3 030 981,40 zł.

Dofinansowanie: 100%

Wnioskodawca będzie realizował projekt uwzględniając 4 kamienie milowe. Celem projektu jest stworzenie dostępu do usług społecznych odpowiadających na bezpośrednie zapotrzebowanie społeczności lokalnej, indywidualnych potrzeb mieszkańców zgodniez przeprowadzoną diagnozą.
W ramach projektu mieszkańcom gminy Kramsk zaoferowane zostanie różnokierunkowe wsparcie
z uwzględnieniem zasady komplementarności, zapewniona zostanie dostępność i adekwatność realizowanej pomocy usługowej dla różnych grup odbiorców przy zastosowaniu szerokiego wachlarza nowych i zmodyfikowanych instrumentów.

W zakres nowych usług społecznych wchodzą:

  1. usługi wspierania rodziny,
  2. usługi pomocy społecznej / specjalistyczne i opiekuńcze,
  3. usługi wspierania dla osób z niepełnosprawnościami/starszych/bezdomnych,
  4. reintegracja społeczno – zawodowa.

Centrum usług społecznych zaprojektowane zostało w ustawie w sposób nowoczesny jako instytucja jednego okienka, do którego mają dostęp mieszkańcy gminy przy współpracy z PES i JST. Tworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Kramsk jest odpowiedzią na kroczącą zmianę systemową. Potrzeby społeczne w zakresie usług społecznych systematycznie rosną, a z nim powinna rozwijać się infrastruktura wsparcia. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym poprzez m.in.:

  • poprawę skuteczności udzielania usług społecznych – usługi dostępne będą dla ogółu mieszkańców (świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie z możliwością zwolnienia z opłat wg cennika usług ),
  • prowadzenie działań na rzecz integracji i wspierania wspólnoty samorządowej
    z wykorzystaniem jej potencjału,
  • organizowanie działań samopomocowych, wolontariackich i sąsiedzkich;
  • opracowanie standardów usług społecznych w celu zapewnienia ich wysokiej jakości. 
Więcej informacji
Więcej informacji
Skip to content