Loga unijne
Tytuł projektu: Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk. Okres realizacji projektu rozpoczął się od 01.10.2020 r. do 31.03.2023 r. i ma na celu przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku na Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk.

Projekt  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Całkowita wartość projektu – 3 030 981,40 zł.

Dofinansowanie: 100%

Wnioskodawca będzie realizował projekt uwzględniając 4 kamienie milowe. Celem projektu jest stworzenie dostępu do usług społecznych odpowiadających na bezpośrednie zapotrzebowanie społeczności lokalnej, indywidualnych potrzeb mieszkańców zgodniez przeprowadzoną diagnozą.
W ramach projektu mieszkańcom gminy Kramsk zaoferowane zostanie różnokierunkowe wsparcie
z uwzględnieniem zasady komplementarności, zapewniona zostanie dostępność i adekwatność realizowanej pomocy usługowej dla różnych grup odbiorców przy zastosowaniu szerokiego wachlarza nowych i zmodyfikowanych instrumentów.

W zakres nowych usług społecznych wchodzą:

  1. usługi wspierania rodziny,
  2. usługi pomocy społecznej / specjalistyczne i opiekuńcze,
  3. usługi wspierania dla osób z niepełnosprawnościami/starszych/bezdomnych,
  4. reintegracja społeczno – zawodowa.

Centrum usług społecznych zaprojektowane zostało w ustawie w sposób nowoczesny jako instytucja jednego okienka, do którego mają dostęp mieszkańcy gminy przy współpracy z PES i JST. Tworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Kramsk jest odpowiedzią na kroczącą zmianę systemową. Potrzeby społeczne w zakresie usług społecznych systematycznie rosną, a z nim powinna rozwijać się infrastruktura wsparcia. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym poprzez m.in.:

  • poprawę skuteczności udzielania usług społecznych – usługi dostępne będą dla ogółu mieszkańców (świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie z możliwością zwolnienia z opłat wg cennika usług ),
  • prowadzenie działań na rzecz integracji i wspierania wspólnoty samorządowej
    z wykorzystaniem jej potencjału,
  • organizowanie działań samopomocowych, wolontariackich i sąsiedzkich;
  • opracowanie standardów usług społecznych w celu zapewnienia ich wysokiej jakości.

 

Więcej informacji
Tytuł projektu:  „Pomocna Dłoń dla Seniora” – „Koperta Życia”
Projekt pod nazwą „Pomocna dłoń dla Seniora”, którego celem jest wprowadzenie na terenie Gminy Kramsk „KOPERT ŻYCIA”.
Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.
Może to ułatwić to prace służb ratowniczych, a w przypadku zagrożenia życia postawienie jak najszybszej diagnozy i zastosowanie trafnego leczenia, jest bardzo ważne.
Więcej informacji
Skip to content