Usługi ochrony i promocji zdrowia zostały połączone w wiązki z usługami wsparcia rodziny i usługami pomocy społecznej. Usługi promocji i ochrony zdrowia będą realizowane w  następującym zakresie: prowadzenie profilaktyki, terapii uzależnień i  współuzależnieni (wsparcie dla rodzin), usługi wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych i osób dla ograniczonej samodzielności, w tym usługi opieki wytchnieniowej oraz wsparcia doradczego, informacyjnego oraz psychologicznego  – ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością. Świadczone będą również usługi wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.

Skip to content