Centrum Usług Społecznych to kompleksowe i zintegrowane miejsce świadczenia i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców Gminy Kramsk.  Naszym celem jest funkcjonalne podejście do usług społecznych, które daje szansę na ich rozwój, zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców gminy oraz efektywność ich świadczenia. CUS oznacza także wzmocnienie procesu budowania wspólnoty mieszkańców gminy, rozwój partnerskiej współpracy międzysektorowej oraz szansa na kształtowanie społecznościowego wizerunku pomocy społecznej.

Cel CUS

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kramsk dostępu do wysokiej jakości, dopasowanych do indywidualnych potrzeb usług społecznych

Cele szczegółowe

Rozszerzenie i rozwój usług społecznych zgodnie z potrzebami mieszkańców Gminy Kramsk
Zintegrowanie systemu usług społecznych i ich koordynacja na poziomie lokalnym przez CUS Gminy Kramsk
Zwiększenie udziału partnerów społecznych, w tym PS i PES oraz partnerów NGO w realizacji usług społecznych adresowanych do mieszkańców Kramska

Centrum Usług Społecznych  w Kramsku działa na podstawie statutu, który został zatwierdzony po wprowadzonych zmianach Uchwałą Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Kramsk z dnia 10.02.2021 roku.

Zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).

W zakresie postępowania administracyjnego, prowadzonego w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu pomocy społecznej, CUS w Gminie Kramsk działa jako organ I instancji.

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydaje dyrektor CUS na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy.

Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i możliwością pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie, która spełnia łącznie dwie podstawowe przesłanki:

  1. Kryteriom dochodowe do pomocy społecznej
  2. Powody – okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy wymienione w ustawie

Kryterium dochodowe dla osoby ubiegającej się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018r., poz. 1358 ze zm.),:

– na osobę samotnie gospodarującą – 701,00 zł

– na osobę w rodzinie – 528,00 zł

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie art. 7 udziela się w szczególności z powodu: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Powyższe kwoty podlegają waloryzacji zgodnie z ustawą.

Skip to content