„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Kramsk, dn. 03.11.2023r.

     Gmina Kramsk informuje o możliwości skorzystania z resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej tj.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Środki na realizację Programów pochodzą z Funduszu Solidarnościowego, zadania finansowane z państwowych funduszy celowych.

     Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami dorosłymi z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma zatem za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie
z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

            Program skierowany jest do osób, które sprawują bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami
traktowanymi  na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie
z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.)


poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedą osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

            W związku z tym Gmina Kramsk zachęca wszystkie osoby, które spełniają ww. wymogi do skorzystania z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 i złożenia stosownego wniosku do dnia 13.11.2023r. Informacji udzielają pracownicy socjalni Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk pod numerem telefonu (63) 246 21 39.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Skip to content